تاریخچۀ پروتزهای دندانی از دیرباز تا دوران رنسانس تاریخ علم
تاریخچۀ پروتزهای دندانی از دیرباز تا دوران رنسانس
دکتر محمدابراهیم ذاکر، دندان‌پزشک و پژوهشگر تاریخ پزشکی گذری کوتاه بر تاریخ پزشکی‌دندان‌پزشکی تاریخ علم روشنگر کوشش‌های انسان‌...
7 ماه قبل