درمانگاه‌های طب سنتی


درمانگاه های دانشگاهی طب سنتی ایران

استان اصفهان:
اصفهان- ميدان جمهوری- خيابان آیت ا… كاشاني- بيمارستان آیت ا… كاشاني
۳۲۳۷۰۷۵۰-۰۳۱
اصفهان- فلكه شهدا- خيابان ابن سينا- مركز آموزشي درماني امين
۳۴۴۵۵۰۵۱-۰۳۱
كاشان- ميدان درب عطا- خيابان راه آهن)آیت ا… یثربي(- خيابان رسالت)ژاندارمری(- كلينيک ویژه طب سنتي بيمارستان آیت ا… صدوقي
۵۵۲۳۴۲۸۴-۰۳۱
استان البرز:
كرج – بلوار شهيد آیت ا… طالقاني جنوبي – بين چهارراه شهيد آیت ا… طالقاني و هفتم تير – جنب بانک توسعه تعاون – پلاک ۹۱-كلينيک ویژه تخصصي و فوق تخصصي البرز
۳۲۲۱۰۴۸۴-۰۲۶ ۳۲۲۶۵۰۱۱-۰۲۶
استان آذربایجان شرقی:
تبریز – خيابان آزادی – بين چهارراه شهيد منتظری و حافظ -درمانگاه مركز آموزشي درماني سينا
۳۵۴۹۸۲۶۲-۰۴۱
استان آذربایجان غربی:
اروميه – خيابان مدرس – بيمارستان امام خميني)ره(
۳۱۹۸۸۴۹۲-۰۴۴
استان تهران:
تهران – خيابان انقلاب – خيابان خارک – نبش كوچه صائب -درمانگاه خارک
۶۶۷۵۴۱۵۱-۰۲۱
تهران – ميدان فلسطين – ابتدای خيابان آیت ا… طالقاني غربي -خيابان سرپرست – روبه روی آموزش و پرورش شهر تهران – پلاک۲۷ – سلامتكده احمدیه
۸۸۷۷۶۰۲۸-۰۲۱
تهران – خيابان ولي عصر)عج( – روبه روی ایستگاه توانير – كوچه شمس – پلاک ۸ – سلامتكده دكتر شریعت پناهي
۸۸۷۷۶۰۲۸-۰۲۱
تهران – خيابان حافظ – پایين تر از ميدان حسن آباد – خيابان وحدت اسلامي – ابتدای خيابان بهشت – دانشكده طب سنتي
ایران – درمانگاه بهشت
۵۵۶۳۹۷۲۳-۰۲۱ ۵۵۶۳۹۷۲۴-۰۲۱
تهران – خيابان شریعتي – سه راه ضرابخانه – پایين تر از حسينيه ارشاد – دشتستان سوم – پلاک ۱۷ سلامتكده طب سنتي ایران
۲۲۸۸۲۵۹۶-۰۲۱ ۲۲۸۸۲۵۹۶-۰۲۱
۲۲۸۸۲۵۲۱-۰۲۱
تهران – خيابان فاطمي غربي – كوچه اعتمادزاده – بيمارستان امام رضا)ع( ۵۰۱( ارتش)
۴۳۸۲۳۴۳۰-۰۲۱
تهران – خيابان فلسطين – بين ميدان فلسطين و بزرگمهر – پلاک۳۶۲ – سلامتكده طوبي
۷۲الی۶۶۹۷۰۸۶۹-۰۲۱
تهران – بزرگراه شهيد ستاری، بلوار فردوس شرق، بعد از خيابان شهيد ابراهيمي – مجتمع آموزشي درماني صبح اميد تهران
۴۴۰۸۰۰۶۳-۰۲۱
تهران – ميدان تجریش – بيمارستان شهدای تجریش – درمانگاه طب سنتي )مركز جامع كنترل سرطان(
۲۲۷۵۴۲۷۶-۰۲۱
تهران – خيابان ستارخان – خيابان نيایش – بيمارستان حضرت رسول اكرم)ص( – ساختمان شماره ۱ – درمانگاه طب سنتي
۶۴۳۵۲۵۶۵-۰۲۱
استان خراسان جنوبی:
بيرجند – بلوار مسافر) نرسيده به ترمينال مسافربری( مزار شهدای باقریه- سلامتكده طب سنتي حكمت شرق
۳۲۳۱۸۱۴۴-۰۵۶
استان خراسان رضوی:
مشهد- چهارراه لشگر- ميدان دهم دی- خيابان رازی- انتهای شرقي- روبه روی سالن ورزشي مهران- دانشكده طب سنتي و
مكمل- طبقه همكف- سمت چپ- درمانگاه طب سنتي
۳۸۵۵۲۱۸۸-۰۵۱
مشهد- ميدان تقي آباد- خيابان دانشگاه- چهاراه دكترا- خيابان ابن سينا- ميدان بيمارستان امام رضا)ع(- درمانگاه مركزی بيمارستان امام رضا)ع(
۹الی۳۸۵۴۳۰۳۱-۰۵۱
مشهد- خيابان آیت ا… بهجت- بيمارستان ام البنين)ع(
۶الی ۳۲۲۳۱۰۶۱-۰۵۱
مشهد- ميدان تقي آباد- خيابان احمدآباد- ابتدای خيابان پرستار-درمانگاه مركزی بيمارستان قائم)عج(
۹الی۳۸۴۰۰۰۰۱-۰۵۱
مشهد- بزرگراه آزادی- بعد از پل قائم- بيمارستان رضوی
۳۶۶۶۸۸۸۸-۰۵۱
سبزوار- خيابان اسدآبادی- كلينيک ویژه تخصصيي و فوق تخصصي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار- طبقه دوم- سلامتكده
طب سنتي
۴۴۲۲۸۶۹۰-۰۵۱ ۴۴۲۲۰۶۰۲-۰۵۱ ۴۴۲۲۰۸۶۷-۰۵۱
مشهد- خيابان امام خميني ۴۰ – پلاک ۲۷ – سلامتكده طب سنتي قلب توس
۳۸۵۸۲۰۴۱-۰۵۱
مشهد- ميدان تختي- نبش مطهری جنوبي یک- سلامتكده تخصصي طنين توسعه تندرستي
۳۷۱۳۱۰۳۲-۰۵۱
مشهد- بلوار وكيل آباد- وكيل آباد ۶۳ – كلينيک شبانه روزی
ولي عصر)عج(
۳۸۹۰۴۳۹۰-۰۵۱
استان زنجان:
زنجان – ميدان ولي عصر)عج( – بيمارستان ولي عصر)عج( – درمانگاه تخصصي طب سنتي زنجان
۸الی۳۳۷۷۰۸۰۱-۰۲۴
استان فارس:
شيراز- خيابان فلسطين- حد فاصل خيابان هدایت و حكيمي-نبش كوچه ۸- پلاک ۰۹ – سلامتكده طب سنتي حكيم عمادالدین شيرازی
۳۲۳۴۰۴۶۰-۰۷۱
فسا- خيابان شهيد فياض بخش- بيمارستان دكتر علي شریعتي
۵۳۳۵۹۸۲۱-۰۷۱
استان قزوین:
قزوین – چهارراه فردوسي – بيمارستان بوعلي – كلينيک بوعلي
۳۳۳۳۲۹۳۰-۰۲۸
استان قم:
قم – ميدان قم – ميدان شهرداری – ابتدای خيابان هفتم تير -ساختمان ظفر – كلينيک تخصصي و فوق تخصصي دانشگاه علوم
پزشكي قم
۳۶۶۰۲۹۱۵-۰۲۵ ۵الی۳۶۲۰۰۱۹۲-۰۲۵
استان کرمان:
كرمان – خيابان مدیریت – نبش خيابان سجادیه – دانشكده طب سنتي كرمان – سلامتكده طب سنتي
۳۳۱۲۴۱۱۷-۰۳۴
داروخانه: ۳۳۱۲۰۹۲۷-۰۳۴
كرمان – خيابان امام جمعه ۱ – پلاک ۱۰ – سلامتكده طب سنتي نفيس كرماني
۳۳۱۲۰۹۳۷-۰۳۴
كرمان – خيابان استقلال جنوبي – نرسيده به پارک مطهری – نبش كوچه آیت ا… صالحي ۱۱ – مجتمع آسمان – طبقه اول – واحد ۶ – سلامتكده طب سنتي ایرانيان
۳۲۵۳۲۰۵۲-۰۳۴
استان گلستان:
گرگان – خيابان شهيد بهشتي)منطقه مُلاقاتي( – درمانگاه تخصصي دِزیاني
۳۱۶۳-۰۱۷
استان مازندران:
ساری – خيابان سلمان فارسي – كوچه ناصح – روبه روی شهرداری منطقه ۱ – سلامتكده طب سنتي ساری
۳۳۱۱۵۴۸۱-۰۱۱ ۳۳۱۱۵۴۸۲-۰۱۱
ساری – بلوار پاسداران – مركز آموزشي درماني بوعلي سينا
۱۳الی۱۲۲۳۳۰۱۱-۰۱۵
آمل – روبه روی پارک شهرداری – ساختمان تيرگری – درمانگاه آرین
۴۴۱۵۳۵۵۰-۰۱۱
بابل – ميدان كشوری – خيابان شهيد سرگرد قاسمي – جنب پردیس خودگردان دانشگاه بابل – سلامتكده طب سنتي
۸الی۳۲۲۵۳۵۲۶-۰۱۱
استان همدان:
همدان – خيابان شهيد خضریان – درمانگاه مهدیه شماره ۲
۷الی۳۲۶۴۶۷۰۲-۰۸۱
استان یزد:
یزد- دانشكده طب سنتي اردكان- سلامتكده طب سنتي اردكان
۹الی۳۲۲۳۸۹۱۷-۰۳۵
یزد- خيابان فرخي- درمانگاه تخصصي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون
۳۶۲۷۹۱۹۲-۰۳۵
یزد- بلوار شهيد صدوقي- ابتدای ميدان باهنر به طرف ميدان
آزادی- كوچه تالار هنر- مركز تحقيقات دیابت
۷الی۳۷۲۸۰۲۲۶-۰۳۵
یزد- صفائيه بلوار شهيد قندی- ميدان ریاضي- خيابان ابن سينا-درب اصلي بيمارستان شهيد صدوقي- پلي كلينيک تخصصي و فوق تخصصي بقایي پور
۳۸۲۲۹۱۰۵-۰۳۵