مزه ها از دیدگاه حکیم رازی

غذاهای ترش:

گرمی و تشنگی غذای شیرین را کم کرده و از تولید صفرا و تهییج خون و ایجاد سده و گرفتگی در بدن جلوگیری می کنند و دارای طبعی سرد هستند.

غذاهای شیرین:

غذاهای ترش دارای طبع سردی می باشند که شیرینی ها، سردی غذای ترش و ضرر آن بر روی اعصاب و حرکت را رفع می کنند و جلوی عطش و گرمی غذاهای شور را می گیرد. همچنین خشونت و گرفتگی سینه ناشی از خوردن غذاهای قابض را از بین می برد و شدت قبض مزاج آن ها را کم می کنند.

غذاهای شور:

مانع از نفوذ غذاهای ترش در اعصاب می شوند و از آروغ ترش و سوزش معده ناشی از غذای ترش جلوگیری می کنند و سستی دستگاه گوارش که بر اثر خوردن مواد چرب به وجود آمده باشد را اصلاح می کنند. همچنی اشتها آور بوده و سیری کاذب را از بین می برند.

غذاهای چرب:

شوری، خشکی، زبری و تحریک عصبی دستگاه گوارش را که از خوردن غذای شور به وجود آمده باشد را از بین می برند و خشونت غذاهای قابض را رفع کرده و مانع تولید خون سوداوی از غذاهای قابض می شود و مجاری گوارش را به مقدار کمی پاک می کنند.

غذاهای قابض:

خاصیت اسهالی غذای شیرین و چرب را رفع می کنند و سستی معده بر اثر خوردن غذاهای شیرین و چرب را کاهش می دهند.

غذاهای تلخ:

مانع از سده و گرفتگی تولید شده از غذای شیرین در بدن می شوند و از خراش، زخم، سوراخ شدن، خوردگی، و سائیدگی مخاط روده بر اثر خوردن غذای شیرین جلوگیری می کنند.

غذاهای تلخ و تند:

این نوع غذاها باعث لطیف ساختن و تقطیع سایر غذاها می شوند.

غذاهای چرب و بی مزه:

غذاهای چرب غلیظ کننده و غذاهای بی مزه علاوه بر تغلیظ، تبرید هم می نمایند.

غذاهای شیرین:

سردی غذای ترش و ضرر آن بر روی اعصاب و حرکت را رفع می نمایند و جلوی عطش و گرمی غذای شور را می گیرد. خشونت سینه ناشی از خوردن غذاهای قابض را رفع و شدت قبض مزاج آن را کم می کنند.