حدیقه الطب

 • نگارنده:عبد الجواد بن ابی القاسم اصفهانی
 • مقدمه و تصحیح:دکتر احسان مقدس
 • تعداد صفحات:162 صفحه
 • قطع:وزیری
 • صحافی:شومیز
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۹۰,۰۰۰۸۱,۰۰۰تومان
%۱۰

بازخورد درباره این کالا
فروش ویژه
حدیقه الطب
حدیقه الطب
موجود

۹۰,۰۰۰۸۱,۰۰۰تومان
%۱۰

بررسی محصول حدیقه الطب

حدیقه الطب

نویسنده :عبد الجواد بن ابی القاسم اصفهانی

مقدمه و تصحیح : دکتر احسان مقدس

تعداد صفحات :۱۶۲ صفحه

قطع : وزیری

 • طراحی جلد و صفحه آرایی:
 • کیفیت چاپ و صحافی:
 • کیفیت محتوا:
 • ارزش خرید به نسبت قیمت:

حدیقه الطب

کتاب حدیقه الطب تالیف عبد الجواد بن ابی القاسم اصفهانی طبیب مخصوص فتحعلی شاه قاجار و مقدمه و تصحیح دکتر احسان مقدس، در بر گیرنده سه بخش به نام حدیقه اول و حدیقه ثانی و ترکیبات دارویی می­ باشد.

مؤلف در کتاب حدیقه الطب تلاش کرده است که با تهیه مجموعه نسبتاً گزیده ولی جامع الاطراف، مباحث مختلف پزشکی رایج در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم را مطرح نماید. اهمیت کتاب مذکور در این است که این کتاب در حقیقت جزو آخرین کتاب­ های نسل قدیم طب سنتی است و با این کتاب و کتاب ­های هم عصر آن نظیر کتاب­ های حکیم میرزا احمد تنکابنی، در حقیقت پرونده طب سنتی بسته شده است.

حکیم اصفهانی در حدیقه الطب بارها از تجارب طبی خود سخن رانده است که به نظر می ­رسد که این تجارب طبی را در شهر اصفهان و قبل از پیوستن به دربار در تهران به دست آورده باشد.

فهرست عناوین کتاب حدیقه الطب :

 • مقدمه
 • پیشگفتار
 • پزشکان مخصوص دربار
 • طبیب اصفهانی و فتحعلی شاه قاجار
 • روش کار مؤلف
 • گرایش شدید مؤلف به استفاده از واژه­ های عربی
 • مشخصات نسخه خطی
 • کتاب­ های همنام دیگر
 • دیباچه کتاب حدیقه الطب
 • حدیقه اولی- در بیان امراض مختص به هر عضو
  • امراض دماغی
  • صداع
  • سرسام
  • لیثرغُس
  • سبات سهری
  • رعونت و حمق
  • نسیان
  • مانیا
  • مالیخولیا
  • عشق
  • سبات
  • سهر
  • سدر و دوّار
  • کابوس
  • صرع
  • سکته
  • فالج
  • تشنج
  • لقوه
  • تمدّد
  • کزاز
  • رعشه.
  • خدر
  • اختلاج
  • امراض چشم
  • ضعف چشم
  • رمد
  • وردینج
  • قرحه
  • طرفه
  • سبل
  • ظفره.
  • قمل
  • سلاق
  • برده
  • شعیره
  • شرناق
  • شعر منقلب
  • دمعه
  • خیالات
  • نزول آب
  • عشا
  • جهر
  • فی امراض الاذن.
  • طرش
  • طنین و دوی
  • وجع الاذن
  • قروح الاذن
  • دخول الحیوان فی الاذن
  • دخول الماء فی الاذن
  • انفجار دم
  • خارش گوش
  • و ……
 • حدیقه ثانی [بخش اول] در امراض غیر مختص به هر عضوی   
  • حمی
  • حمی یومی
  • حمی دق
  • دق شیخوخیه و هرم
  • حمیات خلطیه
  • حمی محرقه
  • غبّ خالص
  • حمی بلغمی
  • حمی ربع دایر
  • حمی خمس و سدس و سبع
  • حمی انقیالُوس
  • حمی لیقوریا
  • حمی غشیّه
  • حمی لیلیه و نهاریه
  • حمی وبائیه
  • حمی جدری و حصبه
  • حمیات مرکبه
  • حمی مختلط
  • در بیان معالجه اورام بثورات و ما یتعلق بها
  • حمره
  • ورم رخو
  • سلعه
  • سرطان
  • خنازیر
  • ورم صلب
  • غدد
  • طاعون
  • نفخه
  • دبیله و خراج
  • بثورات
  • دمل
  • شرا
  • نباتُ اللیل
  • نمله
  • جاورسیه
  • حمره
  • نار فارسی
  • نفاطات
  • عرق مدینی
  • سعفه
  • بطم
  • و …..
 • حدیقه ثانی [بخش دوم] 
  • جراحت
  • جراحت عروق
  • ناصور
  • کسر
  • خلع
  • وثی
  • وهن
  • ضربه و سقطه و غیره
  • سحج
  • شوک و پیکان
  • حرق اعضاء
  • انتفاخ اصابع
  • جذام
  • برص
  • بهق سفید
  • بهق اسود
  • خیلان ، نمش و برش
  • بادشنا
  • آثار قروح و آبله
  • حُضرت و سیاهی
  • وسمه
  • تشنج جلد رأس
  • تقشی جلد بدن
  • در امراض دموی
  • حزاز
  • داء الثعلب
  • انتشار شعر
  • دواهایی که مو را دراز کند
  • دواهایی که موی را سیاه کند
  • مسمومات
  • گزیدن حشرات
  • لدغ حیات
  • لدغ عقارب
  • لدغ جراره
  • لدغ رتیلا و عنکبوت
 • ترکیبات ادویه
 • باب الالف
  • انوش دارو
  • اطریفل
  • اطریفل صغیر
  • اطریفل مُقل
  • اطریفل گشنیزی
  • اطریفل تربدی
  • اطریفل مقوی
  • انوش دارو
  • ایارج فیقرا
  • ایارج لوغازیا
  • ایارج جالینوس
 • باب الباء
  •  برش عثا
  • بنادق البزور
  • برود حصرم
  • بخور نزله و زکام
  • بخور
 • باب التاء
  • تریاق فاروق
  • تریاق گل مختوم
  • تریاق اربعه
 • باب الثاء 
  • ثیادریطوس
 • باب الجیم 
  • جوارش شهریاران
  • جوارشن عود ترش
  • جوارشن مصطکی
  • جوارشن کُندُر
  • جوارشن سفرجلی قابض
  • جوارشن سفرجلی مسهل
  • جوارشن کمونی
 • باب الحاء 
  • حب ایارج
  • حب صبر
  • حب سورنجان
  • حب الشفا
  • حب شبیار
  • حب غاریقون
  • حب اصطمحیقون
  • حب ذهب
  • حب نشاط
  • حب بنفشه
  • حب افتیمون
  • حب نزله
  • حقنه حارّه
  • حب قوقایا
  • حب اسطوخودّوس
  • حب تربد
  • خضاب
  • خضاب دیگر
  • خضاب دیگر
 • باب الدال 
  • دواء مشک شیرین
  • دواء مشک تلخ
 • باب الذال 
  • ذرور اصفر
  • ذرور التیام جراحت
 • باب الراء 
  • روغن سوسن
  • روغن یاسمین
  • روغن بنفشه بادام

    

 • باب الزاء 
  • زرعویی
 • باب السین 
  • سنجرینیا
  • سکنجبین بزوری
  • سفوف مغلیاثا
 • باب الشین 
  • شربت افسنتین
  • شربت انار
  • شربت افتیمون
  • شربت زرشک
  • شربت خشخاش
  • شربت دینار
  • شربت صندل
  • شربت بنفشه
  • شربت نیلوفر
  • شربت عنّاب
  • شربت گاو زبان
  • شربت بالنگو
  • شربت اسطوخودّوس
  • شیاف ابیض
  • شیاف ابار
  • شیاف مرارات
  • شیاف احمر
  • شیاف روشنایی
  • شیاف زعفران
  • شیاف باسلیقون
  • شیاف مامیثا
 • باب الصاد
  • صبغی
 • باب الضاد 
  • ضماد
  • ضماد دیگر
 • باب الطاء
  • طلائی
 • باب العین 
  • عطوس
 • باب الغین 
  • غرغره
 • باب الفاء 
  • فلونیا
 • باب القاف 
  • قرص اندوخون.
  • قرص کهرباء
  • قرص گلنار
  • قرص غافث
  • قرص کافور
  • قرص بنفشه
  • قرص سل
  • قرص تباشیر
  • قرص ورد
 • باب الکاف 
  • کحل الجواهر
  • کحل روشنائی
 • باب اللام 
  • لعوق زوفا
 • باب المیم 
  • مثرودیطوس
  • معجون فلاسفه
  • معجون الیهود
  • معجون عقرب
  • معجون نجاح
  • معجون فلوس
  • معجون کمونی
  • معجون سیسالیوس
  • معجون بلادر
  • معجون کرکم
  • مفرّح بارد
  • مفرّحی که خفقان سوداوی را نافع
  • مفرّح چینی
  • ماء الاصول
  • مطبوخ هلیله
  • مطبوخ سنا
  • مطبوخ افتیمون
  • مطبوخ سورنجان
  • مطبوخ غاریقون و تربد
  • مرهم باسلیقون
  • مرهم دیاخلیون
  • مرهم سفیداب
  • مرهم مردار سنگ
  • مرهم مدمّله و ملتحمه
  • و ……
 • باب النون 
  • نقوع فواکه
  • نقوع صبر
 • باب الواو 
  • وجوری
  • وجوری دیگر
 • باب الیاء 
  • یاقوت

iraniantebcom@

ادامه مطلب

مشخصات بسته محصول حدیقه الطب

 • وزن 300 گرم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حدیقه الطب”

پرسش ها

درباره این کالا چه پرسشی دارید؟

100/0
همچنین ممکن است دوست داشته باشید…